Informacja o wpływie działalności wykonywanej prze jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko
Judyta Prusko- Findzińska
48-200 Prudnik, ul. Parkowa 8

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz.1792/ zgodnie z art. 37c pkt.2
W jednostce stosowane są następujące urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące:

  • Pantomograficzny aparat cyfrowy z funkcją cefalometrii i tomografii wolumetrycznej

KODAK 9000/C/3D

Decyzja Nr 19/2016
na uruchomienie pracowni rtg w zakresie Diagnostyki medycznej (stomatologicznej) wydana w dniu 20.05.2016 przez Opolskiego Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Jednostka podlega kontroli Opolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, 45-367 Opole, ul. Mickiewicza 1- Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednostka przed uruchomieniem pracowni oraz pracowni oraz gabinetów stomatologicznych miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatów – na podstawie wyników stwierdzono, że dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30-11.2020r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. 2020 poz. 2313) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30-11-2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U.2020 poz.2300) – pracownia RTG jest terenem nadzorowanym.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej.

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dr Jerzego Nofera w Łodzi, ul.św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź- zakład nr 9575- mierzona dawka co trzy miesiące poniżej najmniejszej wykrywalnej dawki wynoszącej: 0,1 mSv.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
/ Dz.U. z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20mSv/rok;
  • ogół ludności: 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się,
    że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu
    na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracowania nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Data: 01.07.2022 r.